Policys

VERKSAMHETSPOLICY

Swecrom AB arbetar med hårdförkromning av ståldetaljer så som kolvstänger, valsar, axlar och lagerlägen. Våra kunder ställer krav på slitstarka ytor som är motståndskraftiga mot korrosion, nötning och hetta.
Tillsammans strävar vi på Swecrom AB efter maximal kundnöjdhet genom ansvar, tydlighet och samarbete.

Vår verksamhetspolicy innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och beskrivs enligt nedan:

KVALITET

 • Tillsammans får vi nöjda kunder genom att med god service leverera en prisvärd produkt av hög kvalitet.
 • Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål som regelbundet följs upp och revideras
 • Våra kompetenta medarbetare är medvetna om våra kunders höga krav och bidrar aktivt till att uppnå kundens krav och företagets kvalitetsmål.
 • Vi säkerställer våra kunders krav på kvalitet och service genom ett starkt engagemang från företagets ledning så väl som övriga medarbetare.
 • Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbättra vår verksamhet, genom delaktighet noggrann analys och faktabaserade beslut


ARBETSMILJÖ

 • Tillsammans vi arbetar systematiskt med våra arbetsmiljöfrågor.
 • Vi bedömer risker och möjligheter regelbundet inom vår verksamhet
 • Vi har goda kunskaper om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.
 • Vi anpassar våra arbetsplatser utifrån ergonomi och är måna om social trygghet, hög frisknärvaro och att samtliga medarbetare ska ha inflytande över sin arbetssituation.
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

 

MILJÖ

 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.